Kumasi Garden Boy

Kumasi, 'The Garden City'. 1968